top of page

Dehet Kadaň z.s. - stanovy


Čl. 1.

Název a sídlo

“Dehet Kadaň z.s.” má sídlo v Kadani psč.432 01, na adrese Chomutovská 1268.

Čl. 2

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3

Poslání a cíle sdružení

a) Posláním Dehet Kadaň z.s. je rozšířit stávající nabídku sportovních a kulturně-společenských aktivit pro obyvatelstvo všech věkových kategorií na kadaňsku.

b) Činnost sdružení má nevýdělečný charakter a jejím cílem je organizovat, propagovat a podporovat: sportovní, kulturní a společenské aktivity a jejich prostřednictvím smysluplně spojovat neziskový, podnikatelský a veřejný sektor.

c) Shromažďovat dary a příspěvky fyzických a právnických osob v souladu s cíli sdružení a nakládat se získanými prostředky v souladu s těmito stanovami.

Čl. 4

Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí sdružení. O přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání.

2. Člen sdružení má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze sdružení

b) volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení

d) podílet se na praktické činnosti sdružení

3. Člen sdružení má povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení

b) aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení

c) účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce

4. Členství ve sdružení zaniká:

a) doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze sdružení, k rukám předsedy nebo výboru sdružení

b) úmrtím člena sdružení

c) zánikem sdružení

d) vyloučením člena sdružení členskou schůzí sdružení.

5. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

Čl. 5

Organizační uspořádání

Strukturu orgánů sdružení tvoří :

a) Členská schůze

b) Předseda nebo výbor

c) Další orgány zřízené rozhodnutím členské schůze

A. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně.

Členská schůze je oprávněna:

a) schválit stanovy sdružení a změny těchto stanov

b) zvolit předsedu nebo členy výboru sdružení, případně je z funkce  odvolat

c) rozhodovat podle potřeb sdružení o zřízení či zrušení dalších orgánů sdružení, pověřovat členy sdružení výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí odvolávat

d)schvalovat rozpočet sdružení, předkládaný výborem

e)schvalovat zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok

f)určovat koncepci sdružení a jeho cíle na příští období

g)schvalovat přihlášky zájemců o členství ve sdružení, případně rozhodovat o vyloučení člena ze sdružení

h)volit čestné členy sdružení

i)rozhodnout o zániku sdružení

Členská schůze si může vyhradit rozhodnutí o jakékoli další otázce, týkající se činnosti sdružení, případně změnit jakékoli rozhodnutí či opatření výboru či jiného orgánu sdružení, pokud je to fakticky možné.

2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení podle svého uvážení, nejméně však jednou ročně. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení.Rozhodnutí přijímá členská schůze nadpoloviční většinou na ní přítomných členů sdružení. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení, o změně stanov sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení.

B.Předseda

1.Předseda nebo výbor je statutárním a výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí. Předseda nebo výbor je oprávněn přijímat veškerá rozhodnutí a opatření v souladu s cíli sdružení a s rozhodnutími členské schůze sdružení, pokud nejsou těmito stanovami nebo rozhodnutím členské schůze výslovně vyhrazena členské schůzi.

2.Výbor sdružení má 3 členy, které volí členská schůze z členů sdružení. Počet členů výboru je vždy lichý.

C. Další orgány

Členská schůze může podle potřeb sdružení na návrh předsedy, výboru nebo kteréhokoli člena sdružení rozhodnout o zřízení dalších orgánů sdružení (např. pokladník, jednatel, mluvčí) a o rozsahu pravomocí těchto orgánů, případně tyto orgány zrušit. Členská schůze pověřuje členy sdružení výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí odvolává.

Čl. 6

Jednání jménem sdružení

Jménem sdružení jedná předseda nebo výbor, případně předsedou nebo výborem písemně zmocněný člen sdružení. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.

Čl. 7

Hospodaření sdružení

1. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.

2. Výdajesdružení jsou zaměřeny na uskutečňování poslání a cílů sdružení uvedených v čl.3.

3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí. Výbor je povinen zabezpečit nakládání s finančními prostředky sdružení v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami.

Čl. 8

Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.

Čl. 9

Přechodná ustanovení

1. Fyzické osoby, které podaly ministerstvu vnitra ČR návrh na registraci sdružení, se stávají členy sdružení dnem jeho vzniku.

2. Do 60 dnů od vzniku sdružení se uskuteční ustavující členská schůze, která výbor. Ustavující členskou schůzi svolá osoba, která byla v návrhu na registraci sdružení uvedena jako zmocněnec, oprávněný jednat jménem přípravného výboru (dále jen „zmocněnec“). Oznámení o konání ustavující členské schůze s uvedením termínu, místa konání a programu schůze doručí zmocněnec všem členům sdružení nejméně 5 dnů před jejím konáním.

3. Do doby zvolení předsedy nebo výboru, jedná jménem sdružení zmocněnec.

 

© design by Prknička and Karlííík 2023

bottom of page